Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Artikel 1 – Toepassing 

1.1 Op alle overeenkomsten van Stichting Venticare (verder: Venticare) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort. 

1.2 Aan de aanmelding bij het platform van Venticare Plus zijn kosten verbonden. 

1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen. 

1.4 De wederpartij is persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor zijn/haar account. 

1.5 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, hier stemt wederpartij tijdens de bestelprocedure mee in. 

Artikel 2 – Product en schending intellectueel eigendom 

2.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met Venticare verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij. 

2.2 Venticare streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten. Venticare, haar medewerkers en schrijvers dan wel anderen aan Venticare verbonden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een product. 

2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan wel reproductie van de inhoud van geleverde producten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Venticare. 

2.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 33 en 34 Auteurswet 1912. Venticare zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt één of meerdere boetes vast welke ten goede komt aan Venticare. 

Artikel 3 – Prijzen 

3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW. 

3.2 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die Venticare beheert. 

3.3 Venticare behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt. 

Artikel 4 – Bestellingen 

4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen en Venticare dan wel tussen Venticare en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen wederpartijen en Venticare, is Venticare niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Venticare. 

4.2 Venticare houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen. 

4.3 Venticare is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden. 

Artikel 5 – Levering 

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Venticare in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat Venticare gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Venticare kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 

5.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat wederpartij de producten, door opzet of grove schuld van Venticare, niet tijdig ontvangt. Wederpartij is slechts in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien de bestelde producten 10 (zegge: tien) werkdagen na bestelling met automatische incasso niet geleverd zijn, staat de wederpartij eenmalig in het recht de bestelling nogmaals toegezonden te krijgen. Wederpartij zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens. 

5.3 Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een tijdige bestelling alvorens men zich kan beroepen op artikel 5.2. 

5.4 Venticare is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Venticare is te wijten. 

Artikel 6 – Machtigen 

6.1 Door het doen van een bestelling bij Venticare, geeft de wederpartij opdracht aan en machtigt de wederpartij Venticare zo nodig de verzending te verzorgen op naam en voor rekening van de wederpartij. 

6.2 Goederen worden afgeleverd op het adres waaronder wederpartij staat ingeschreven bij Venticare. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 7 – Retourneren 

7.1 De klant zal bij de levering van goederen controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij Venticare daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren, met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 5.2. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een coupon ter waarde van de geannuleerde bestelling. Deze coupon is tot een kalenderjaar na uitlevering geldig ter inlevering van een bestelling op venticare.nl. 

7.3 Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van Venticare worden geretourneerd. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens. 

Artikel 8 – Aanmaningen 

8.1 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij Venticare. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden. 

8.2 Indien Venticare de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning. 

8.3 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 10 (zegge: tien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten. 

8.4 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van Venticare. 

8.5 Indien betaling door of namens de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen het in artikel 8.4 gestelde, is Venticare bevoegd haar vordering over te dragen aan derden. 

8.6 Indien Venticare haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn. 

8.7 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom. 

8.8 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van Venticare zal direct na betaling worden opgeheven. 

Artikel 9 – Wanbetaling 

9.1 Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt Venticare zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 8 van deze Algemene voorwaarden. 

Artikel 10 – Rechtsvorm en afsluitende bepalingen 

10.1 Op de overeenkomsten tussen Venticare, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Venticare en haar wederpartij. 

10.3 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt. 

10.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.